företagslån

Kapitalförsörjning

För att driva och expandera en verksamhet behöver företag tillgång till kapital. Det finns idag en rad olika finansieringsalternativ som företag kan använda sig av, som t ex lån och obligationer samt andra finansiella lösningar för att finansiera sin verksamhet.

Banklån

Banklån är en av de mest traditionella och vanligaste formerna av företagsfinansiering. Företag kan ansöka om lån hos banker och andra finansiella institutioner för att finansiera sin verksamhet. Företagslån kan vara kortfristiga eller långfristiga och kan ha fasta eller rörliga räntor.

För att beviljas ett lån måste företaget vanligtvis uppfylla vissa kreditkrav och genomgå en kreditbedömning samt kunna erbjuda säkerhet för lånet. Läs mer på bankir.se om vad företag skall tänka på vid ansökan, för att öka chansen till att få ett företagslån beviljat hos banken.

Factoring

Factoring är en finansieringsmetod där företag säljer sina utestående fakturor till en factoringbolag (kallas även factor) i utbyte mot en omedelbar betalning, vanligtvis en viss procent av fakturabeloppet. Genom att använda factoring kan företag snabbt omvandla sina fordringar till likvida medel och förbättra sitt kassaflöde. Factoringbolaget tar sedan över ansvaret för att driva in betalningarna från kunderna.

Leasing

Leasing är en finansieringslösning där företag hyr utrustning, fordon eller fastigheter från en leasinggivare, istället för att köpa dem. Leasingavtal kan vara operativa eller finansiella, beroende på avtalets struktur och villkor. Fördelarna med leasing inkluderar lägre kapitalbehov och att företaget inte behöver äga och underhålla den leasade tillgången.

Företagsobligationer

Företagsobligationer är skuldförbindelser som utfärdas av företag för att samla in kapital. Investerare köper obligationer i utbyte mot ränteutbetalningar och återbetalning av huvudbeloppet vid obligationens förfallodatum. Företagsobligationer kan ha olika löptider och räntenivåer, beroende på företagets kreditvärdighet och marknadsförhållanden. Obligationer ger företag möjlighet att låna större belopp till lägre räntor jämfört med traditionella banklån.

Aktieemission

En aktieemission innebär att företaget emitterar nya aktier och säljer dem till investerare för att få in kapital. Detta kan ske genom en initial offentlig emission (IPO), där företaget för första gången erbjuder sina aktier till allmänheten, eller genom en företrädesemission, där befintliga aktieägare får förtur att köpa de nya aktierna.