preskription

Preskription

Ett juridiskt begrepp som betecknar att rättsliga följder upphör viss tid efter det de inträffat.

En Skuld Kan Preskriberas

I modern västlig lagstiftning måste en laglig aktion ske inom en viss, i varje enskild lag, bestämd tid. En skuld kan preskriberas om kravet framställs försent… I modern västlig lagstiftning måste en laglig aktion ske inom en viss, i varje enskild lag, bestämd tid. Om kravet framställs för sent har preskription inträffat, vilket innebär att talan inte kan fullföljas inom den jurisdiktionen.

Att en skuld blivit preskriberad betyder att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om du inte har erkänt den eller om borgenären inte har avbrutit preskriptionstiden, s.k. preskriptionsavbrott. För vissa fordringar, t.ex. underhållsbidrag och skatter, gäller särskilda regler om preskription.

Om borgenären ansökt om verkställighet och du anser att skulden är preskriberad kan du invända mot detta hos Kronofogden, som kommer att pröva din invändning och besluta om indrivning kan ske eller inte.

Betalningsföreläggande

Får du ett betalningsföreläggande på en skuld som du anser är preskriberad kan du bestrida kravet. Det gör du genom att skriftligen meddela detta till Kronofogden inom den tid som anges i föreläggandet, förklaringstiden. Om sökande vill gå vidare med ärendet lämnas det över till domstol för prövning.

Preskriptionstid Till Staten

De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år. Skatteverket kan dock ansöka om att preskriptionen ska förlängas.

Konsumentfordringar

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. Exempel på detta är privat telefonräkning och postorderskuld. Det finns vissa skulder som framstår som en konsumentfordran men som inte anses vara det, t.ex. Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen.

Hyresskulder

Preskriptionstid tre år till tio år. För hyresskulder gäller att en hyresvärd måste väcka talan (ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd) inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Efter att ett utslag eller dom har meddelats är det treårig eller tioårig preskriptionstid som gäller beroende på om det är en konsumentfordran eller inte.

Banklån

Preskriptionstid tio år Övriga enskilda fordringar t.ex. skuld till privatpersoner eller fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, exempelvis banklån, har en preskriptionstid på tio år.